Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пустовіт Віталій Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 місто Черкаси вулиця Вербовецького (вул. Кобзарська) будинок 108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61 71- 61- 92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2017 звільнено Голова Наглядової Ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.001159
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, достроково звільнено: Голову Наглядової Ради Швець Дениса Володимировича (паспорт ЕА №, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 30.04.1996 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). На посаді перебував з 19.04.2016 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Хоменко Галина Олександрівна НЕ 654400
04.04.2012 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.001854
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, достроково звільнено: Члена Наглядової Ради Хоменко Галину Олександрівну (паспорт серії НЕ 654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, 04.04.2012 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001854% (8,40 грн.). На посаді перебувала з 19.04.2016 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 звільнено Голова ревізійної комісії Москаленко Олег Борисович НС 518595
01.09.1998 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.001159
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, яким не передбачається обрання ревізійної комісії, звільнено: Голову ревізійної комісії Москаленка Олега Борисовича (паспорт: НС 518595, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, 01.09.1998), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). На посаді перебував з 16.04.2014 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 звільнено Член ревізійної комісії Криворучко Тетяна Борисівна НС 999507
08.11.2001 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, яким не передбачається обрання ревізійної комісії, звільнено: Члена ревізійної комісії Криворучко Тетяну Борисівну (паспорт: НС 999507, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, 08.11.2001), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. На посаді перебувала з 16.04.2014 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 звільнено Член ревізійної комісії Меріченко Марія Михайлівна НЕ 291169
05.02.2003 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.002318
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, яким не передбачається обрання ревізійної комісії, звільнено: Члена ревізійної комісії Меріченко Марію Михайлівну (паспорт: НЕ 291169, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, 05.02.2003), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,002318% (10,50 грн.). На посаді перебувала з 16.04.2014 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.001159
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано: АКЦІОНЕРА: Члена Наглядової Ради Швець Денис Володимирович (паспорт ЕА №088420, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 30.04.1996 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор ПрАТ "ФОРМУЛА", директор ТОВ "ФОРМУЛА-2016". На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Хоменко Галина Олександрівна НЕ 654400
04.04.2012 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.001854
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано: АКЦІОНЕРА: Члена Наглядової Ради Хоменко Галину Олександрівну (паспорт серії НЕ 654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, 04.04.2012 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001854% (8,40 грн.). Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: провідний юрисконсульт ПАТ "ЮРІЯ". На посаду обрана до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Тютюник Роман Вікторович ЕА 531619
07.10.1998 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ", яке є власником 360088 штук простих іменних акцій товариства на 378 092,40 грн. (83,451837%): Членом Наглядової Ради Тютюник Романа Вікторовича (паспорт серія ЕА №531619, ким виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07 жовтня 1998 року). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: юрисконсульт ТОВ "ЕТНА-ПОСТАЧ", юрисконсульт ТОВ "АЛЕКСКОРТ". На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Незалежний директор - Член Наглядової Ради Сидорченко Роман Вікторович ЕВ 095563
31.05.2005 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ: Члена Наглядової Ради Сидорченко Романа Вікторовича (паспорт серія ЕВ №095563, виданий Кіровським МВ УМВС України в Кіровоградській області, 31.05.2005 року). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор ТОВ "КІРОВОГРАД-ХЛІБ-2000". На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Незалежний директор - Член Наглядової Ради Жижа Віталій Володимирович ЕА 362448
15.11.1997 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1/2017 від 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ: Члена Наглядової Ради Жижа Віталій Володимирович (паспорт серія ЕА №362448, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 15.11.1997 року). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор ТОВ "ДОСВІД". На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 звільнено Генеральний директор Пустовіт Віталій Миколайович АВ 657922
07.09.2005 Томашпiльський РВ УМВС України у Вiнницькiй області
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18 від 18.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, яким передбачається зміна терміну повноважень директора, достроково звільнено генерального директора ПАТ "ЮРІЯ" Пустовіт Віталія Миколайовича (паспорт серія АВ 657922, виданий Томашпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй області, 07.09.2005). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. На посаді перебував з 11.11.2015 року по 18.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Голова наглядової ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.001159
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18 від 18.04.2017 року) обрано Голову наглядової ради Швець Дениса Володимировича (паспорт ЕА №088420, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 30.04.1996 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001159% (5,25 грн.). Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор ПрАТ "ФОРМУЛА", директор ТОВ "ФОРМУЛА-2016". На посаду обраний до наступних річних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2017 обрано Генеральний директор Пустовіт Віталій Миколайович АВ 657922
07.09.2005 Томашпiльський РВ УМВС України у Вiнницькiй області
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18 від 18.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, яким передбачається зміна терміну повноважень директора, обрано з 19.04.2017 року генеральним директором ПАТ "ЮРІЯ" Пустовіт Віталія Миколайовича (паспорт серія АВ 657922, виданий Томашпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй області, 07.09.2005). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: керівник відділу по придбанню та обслуговуванню техніки ТОВ "МОЛОКО-КРАЇНА" (12.12.2011 - 23.04.2012), директор філії "НIЖИНСЬКИЙ МIСЬКМОЛЗАВОД" ДП "АРОМАТ" (24.04.2012 - 03.06.2015), директор ПАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (04.06.2015 - 30.10.2015), генеральний директор ПАТ "ЮРІЯ" (з 11.11.2015 року). На посаду обраний на невизначений термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.