Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пустовіт Віталій Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 місто Черкаси вулиця Вербовецького (вул. Кобзарська) будинок 108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61 71- 61- 92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.04.2017 3000000 468041 640.97
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення прийнято 18.04.2017 року черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ЮРІЯ".
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, молочної продукції та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.
Гранична сукупність вартості правочинів: 3 000 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 640,97 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 360093 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.