Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пустовіт Віталій Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 місто Черкаси вулиця Вербовецького, будинок 108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61 71- 61- 92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Черненко Віктор Григорович ЕА 533063
24.11.1998 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.0005
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №1/2016 від 19.04.2016 року), достроково припинено повноваження Члена наглядової ради Черненко Віктора Григоровича (паспорт серії ЕА №533063, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 листопада 1998 року). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням органів управління товариства. Особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,0005 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 17.04.2015 року по 19.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
19.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Табалов Андрій Олександрович ЕВ 141219
20.10.2006 Ленінський ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області
0.00116
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №1/2016 від 19.04.2016 року), достроково припинено повноваження Члена наглядової радиТабалова Андрія Олександровича (паспорт серії ЕВ №141219, виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 20 жовтня 2006 року). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням органів управління товариства. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00116 % від статутного капітала товариства.
Особа перебувала на посаді з 17.04.2015 року по 19.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
19.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна НЕ 654400
04.04.2012 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.00185
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №1/2016 від 19.04.2016 року), достроково припинено повноваження Члена наглядової ради Хоменко Галини Олександрівни (паспорт серії НЕ №654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, 04.04.2012 року).Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням органів управління товариства. Особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00185 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 17.04.2015 року по 19.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
19.04.2016 обрано Член наглядової ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.00116
Зміст інформації:
У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу нагядової ради ПАТ "ЮРІЯ" рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №1/2016 від 19.04.2016 року) прийнято рішення обрати Членом наглядової ради Швець Дениса Володимировича (паспорт серії ЕА № 088420 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.1996 року). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00116 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ "Формула".Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
19.04.2016 обрано Член наглядової ради Табалов Андрій Олександрович ЕВ 141219
20.10.2006 Ленінський ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області
0.00116
Зміст інформації:
У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу нагядової ради ПАТ "ЮРІЯ" рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №1/2016 від 19.04.2016 року) прийнято рішення обрати Членом наглядової ради Табалова Андрія Олександровича (паспорт серії ЕВ №141219, виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 20 жовтня 2006 року). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00116 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "СП ЛІГУРІЯ", директор ТОВ "ДОМІНІОН-КІРОВОГРАД", народний депутат України VII скликання.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
19.04.2016 обрано Член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна НЕ 654400
04.04.2012 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.00185
Зміст інформації:
У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу нагядової ради ПАТ "ЮРІЯ" рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №1/2016 від 19.04.2016 року) прийнято рішення обрати Членом наглядової ради Хоменко Галини Олександрівни (паспорт серії НЕ №654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, 04.04.2012 року). Особа володіє акціями товариства розмір пакета акцій, який належить особі 0,00185 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт ПАТ "Юрія". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
19.04.2016 обрано Голова наглядової ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.00116
Зміст інформації:
Рішенням наглядової ради від 19.04.2016 року (протокол №2016/04/19 від 19.04.2016 року) головою наглядової ради обрано Швець Дениса Володимировича (паспорт серії ЕА № 088420 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.1996 року). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00116 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ "Формула".Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.