Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пустовіт Віталій Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 місто Черкаси вулиця Вербовецького, будинок 108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61 71- 61- 92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.03.2016 звільнено головний бухгалтер Бойко Ольга Дмитрiвна НС 450142
25.04.1998 Канівський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Наказом ПАТ "ЮРІЯ" № Ю0351 від 14.03.2016 року звільнено з посади головного бухгалтера Бойко Ольгу Дмитрiвну (паспорт: серія НС № 450142 виданий 25 квітня 1998 року Канівським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi). Підстава для звільнення - заява Бойко О.Д. Особа не володіє часткою у статутному капіталу емітента, розмір пакета акцій 0,00%. Особа перебувала на посаді головного бухгалтера з 23.09.2002 року по 14.03.2016 року (13 років 6 місяців). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
14.03.2016 призначено в.о головного бухгалтера Тукало Валентина Павлівна НЕ 064515
20.10.2001 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
У зв'язку зі звільненням з посади головного бухгалтера товариства Наказом ПАТ "ЮРІЯ" № Ю0359 від 14.03.2016 року виконання обов'язків головного бухгалтера покладено на заступника головного бухгалтера Тукало Валентину Павлівну (паспорт: серія НЕ № 064515 виданий 20 жовтня 2001 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi). Особа не володіє часткою у статутному капіталу емітента, розмір пакета акцій 0,00%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПАТ "ЮРІЯ". Особа призначена на посаду в.о. головного бухгалтера на невизначений термін. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.