Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кашко Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 м.Черкаси вул.Вербовецького,108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс 0472-71-60-61 0472-71-60-61
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.11.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.11.2015 звільнено Генеральний директор Кашко Олег Миколайович МО 644271
18.11.1998 Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЮРIЯ" (Протокол №2015/11/05 вiд 05.11.2015 року) в зв'язку iз поданою заявою про звiльнення генерального директора та її задоволення, ЗВIЛЬНЕНО Генеральний директор Кашко Олег Миколайович (паспорт МО 644271 Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй областi 18.11.1998 року), розмiр пакета акцiй: 0 шт./0 грн./0 %. На посадi перебував з 14.04.2011 року (переобраний 16.04.2014 року). Звiльнення з посади 10.11.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
05.11.2015 обрано Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович АВ 657922
07.09.2005 Томашпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЮРIЯ" (Протокол №2015/11/05 вiд 05.11.2015 року) в зв'язку iз поданою заявою про звiльнення генерального директора та її задоволення, ОБРАНО: Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович (паспорт АВ 657922 Томашпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 07 вересня 2005 року), розмiр пакета акцiй: 0 шт./0 грн./0 %. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: менеджер зi збуту ТОВ "Торговий дiм "Ренесанс ЛТД" (01.04.2010 - 04.05.2011), директор ТОВ "Ренесанс Пром Тех ЛТД" (05.05.2011 - 09.12.2011), керiвник вiддiлу по придбанню та обслуговуванню технiки ТОВ "Молоко-Країна" (12.12.2011 - 23.04.2012), директор фiлiї "Нiжинський мiськмолзавод" ДП "Аромат" (24.04.2012 - 03.06.2015), директор ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (04.06.2015 - 30.10.2015). На посаду обраний з 11.11.2015 року на строк 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.