Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пустовіт Віталій Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 місто Черкаси вулиця Кобзарська будинок 108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61 71- 61- 92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.07.2017 19740.49 468041 4.22
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про затвердження значного правочину.
Предмет правочину: ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ №79-В/13/35/ЮО/КЛ ВІД "22" ТРАВНЯ 2013 РОКУ, що укладені ПАТ "ЮРІЯ" (КОД ЄДРПОУ 00447853) з ПАТ "СБЕРБАНК".
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:77 000 000,00 російських рублів( 19 740 490,00 грн).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення договору 2012 рік: 194 140 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,22 %.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2012 рік (у відсотках): 10,17 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
2 04.07.2017 39480.98 468041 8.44
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про затвердження значного правочину.
Предмет правочину: ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ №80-В/13/35/ЮО/КЛ ВІД "22" ТРАВНЯ 2013 РОКУ, що укладений ПАТ "ЮРІЯ" (КОД ЄДРПОУ 00447853) з ПАТ "СБЕРБАНК" .
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 154 000 000,00 російських рублів (39 480 980,00 грн).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення договору 2012 рік: 194 140 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 8,44 %.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2012 рік (у відсотках): 20,34%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
3 04.07.2017 8921.21131 468041 1.91
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про затвердження значного правочину.
Предмет правочину: ДОГОВІР ЗАСТАВИ №1 від 12 серпня 2016 року ПАТ "ЮРІЯ"-Заставодавець , ПАТ "СБЕРБАНК"- Заставодержатель. Предметом застави за Договором застави № 1 є - технологічне, допоміжне та торгове обладнання в кількості 178 од., місцезнаходження яких: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Вербовецького (Кобзарська), буд. 108, яке належить Заставодавцю на праві власності.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 921 211,31 гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,91 %.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення договору 2015 рік: 308 259 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2015 рік (у відсотках): 2,89%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
4 04.07.2017 45372.98482 468041 9.69
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про затвердження значного правочину.
Предмет правочину: ДОГОВІР ЗАСТАВИ ВІД 28.05.2013 року, ПАТ "ЮРІЯ"-Заставодавець , ПАТ "СБЕРБАНК"- Заставодержатель. Предметом застави за ДОГОВОРОМ ЗАСТАВИ ВІД 28.05.2013 РОКУ є - основні засоби підприємства, місцезнаходження яких: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Кобзарська (Вербовецького), буд. 108, яке належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 697 від 28.05.2013р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 45 372 984,82 гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 9,69 %
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення договору 2012 рік: 194 140 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2012 рік (у відсотках): 23,37%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
5 04.07.2017 26667 468041 5.7
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про затвердження значного правочину.
Предмет правочину: ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР , ПОСВІДЧЕНИЙ ПРИВАТНИМ НОТАРІУСОМ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ НАУМЕНКО Т.М. "30" ТРАВНЯ 2013 РОКУ ЗА РЕЄСТРОВИМ №1694. ПАТ "ЮРІЯ"- Іпотекодавець, ПАТ "СБЕРБАНК" Іпотекодержатель.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 26 667 000,00 гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5,7%.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення договору 2012 рік:194 140 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2012 рік (у відсотках):13,37%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
6 04.07.2017 81676.22127 468041 17.45
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про затвердження значного правочину.
Предмет правочину: ДОГОВІР ПОРУКИ №4 ВІД 18.11.2014 РОКУ, що укладений між ПАТ "ЮРІЯ" та ПАТ "СБЕРБАНК", в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) по Договору про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року та Договору про відкриття кредитної лінії №9-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року , укладених ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" з ПАТ "СБЕРБАНК".
Кредитор - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК", Поручитель - ПАТ "Юрія".
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 81 676 221,27 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,45 %.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення договору 2013 рік: 237 791 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2013 рік (у відсотках): 34,35% .
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
7 04.07.2017 100000 468041 21.37
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Предмет правочину: внесення зміни до Договору поруки №4 від 18.11.2014 року, що укладений між Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК", в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) по Договору про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року, у зв'язку із зміною умов кредитування ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" в ПАТ "СБЕРБАНК".
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 100 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 21,37 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.
8 04.07.2017 200000 468041 42.73
Зміст інформації:
04 липня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРЯ" (Протокол №2/2017 від 04.07.2017р.) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Предмет правочину: внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) між Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК", за Договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року у зв'язку із зміною умов кредитування, що вчинятимуться потягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 200 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 468 041 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 42,73 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 360546 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 360093 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 360093 голосів та "проти": 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПАТ "ЮРІЯ" не визначені.