Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.03.2010
Дата публікації 07.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, м.Черкаси, вул. Вербовецького,108
Керівник* Старікова Наталія Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
закритого акціонерного товариства «ЮРІЯ»
(код ЄДРПОУ 00447853)
Товариство повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 25 травня 2010 року, які відбудуться за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108, актовий зал.
Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45.
Початок зборів об 16.00 годині.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.
2. Затвердження звіту дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства за 2009р. та про напрямки діяльності на 2010 р.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009 р.
4. Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства за 2009 рік, про порядок розподілу прибутку.
5. Звіт Наглядової ради за 2009 рік.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердження протоколу рішення про дематерілізацію.Визначення дати закриття реєстру. Прийняття рішення про розірвання договору з реєстратором товариства.Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
7. Обрання депозитарію. Затвердження умов договору з ним.
8. Обрання зберігача. Затвердження умов договору з ним.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Юрія» за 2009 рік (тис. грн)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 113342 99597
Основні засоби 43205 29220
Довгострокові фінансові інвестиції 1491 1440
Запаси 34311 32951
Сумарна дебіторська заборгованість 33386 35679
Грошові кошти та їх еквіваленти 793 191
Нерозподілений прибуток -3603 -4118
Власний капітал 7961 7961
Статутний капітал 453 453
Довгострокові зобов'язання 21072 25890
Поточні зобов'язання 83347 69326
Чистий прибуток (збиток) 562 -5474
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 662 607
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України
Відповідно до ст 43 Закону України “Про господарські товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами,пов’язаними з порядком денним зборів за адресою:18000, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108, відділ кадрів з понеділка по пятницю з 15 години до 17 години.Особою,відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хоменко Галина Олександрівна. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше,як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
Телефон для довідок 0472 434058.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.03.2010 року № 55 (813) Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та 26.03.2010 року № 12 (365) «Фондовий ринок Черкащини»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Старікова Наталія Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.04.2010
(дата)