Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2019
Дата публікації 28.02.2019 15:28:13
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Кобзарська, будинок 108
Керівник* Пустовiт Вiталiй Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472-71-61-92
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00447853

місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "16" квітня 2019 року о 12:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів, перший поверх адмінбудівлі, кімната №1 (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "16" квітня 2019 року з 11:30 год. до 11:50 год. за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 22.02.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 431 492 шт., в тому числі голосуючих – 360 556 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах "12" квітня 2019 року

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

 • Чернявська Юлія Іванівна – голова лічильної комісії;
 • Ткаченко Олена Валеріївна,
 • Терещенко Олена Вікторівна.

 

2. Друге питання проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів;

4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;
 2. дивіденди за 2018 рік не нараховувати;
 3. затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 

6. Шосте питання проекту порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру та сукупної граничної вартості таких правочинів, в тому числі значних правочинів з АТ "СБЕРБАНК"; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

 • кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш);
 • угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3 млрд. гривень та, додатково, для значних правочинів з АТ "СБЕРБАНК" у сумі , що не перевищує 300 млн. грн.;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;

2. затвердити нову редакцію статуту Товариства;

3. уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію статуту;

4. уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Генерального директора представляти інтереси Товариства в органах державної реєстрації, в тому числі з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://00447853.smida.gou.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

 

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
 • для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2017 рік

2018 рік

Усього активів

580188

812045

Основні засоби (за залишковою вартістю)

91744

83331

Запаси

115576

125582

Сумарна дебіторська заборгованість

369810

479310

Гроші та їх еквіваленти

193

60641

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-43909

59791

Власний капітал

-1809

-17691

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

453

453

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

40000

40000

Поточні зобов'язання і забезпечення

513472

765121

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14344

-14046

Середньорічна кількість акцій (шт.)

431492

431492

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-33,2428

-32,55217

НАГЛЯДОВА РАДА

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2019
(дата)