Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2017
Дата публікації 10.03.2017 15:27:59
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* Пустовiт Вiталiй Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472-71-61-92
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00447853

місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вербовецького, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "18" квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вербовецького, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "18" квітня 2017 року з 14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "11" квітня 2017 року

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про органи управління Товариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

13. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ "СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00447853.smida.gou.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Вербовецького, 108 (кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  генеральний директор ПАТ "ЮРІЯ" Пустовіт Віталій Миколайович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

308259

468041

Основні засоби

92784

97402

Довгострокові фінансові інвестиції

0

 

Запаси

57222

123689

Сумарна дебіторська заборгованість

157431

222990

Грошові кошти та їх еквіваленти

822

22828

Нерозподілений прибуток (збиток)

-69528

-58253

Власний капітал

-27428

-16153

Статутний капітал

453

453

Довгострокові зобов'язання

40000

40000

Поточні зобов'язання

295687

449194

Чистий прибуток (збиток)

-33485

11275

Середньорічна кількість акцій (шт.)

431492

431492

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

986

1045

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2017 року № 47 (2552) в газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2017
(дата)