Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2016
Дата публікації 09.03.2016 12:54:18
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* Пустовiт Вiталiй Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472-71-61-92
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"

(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 00447853)

місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вербовецького, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "19" квітня 2016 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вербовецького, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "19" квітня 2016 року з 14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "13" квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких  угод.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2014 рік

Усього активів

308259

236242

Основні засоби

92784

101107

Довгострокова інвестиційна нерухомість

0

0

Запаси

57222

17070

Сумарна дебіторська заборгованість

157431

117974

Грошові кошти та їх еквіваленти

822

91

Нерозподілений прибуток (збиток)

-69528

-36043

Власний капітал

-27428

6057

Статутний капітал

453

453

Довгострокові зобов'язання

40000

40429

Поточні зобов'язання

295687

189756

Чистий прибуток (збиток)

-33485

-7002

Середньорічна кількість акцій (шт.)

431492

431492

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

986

1054

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 год. до 16:30 год. ( перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м.Черкаси, вул.Вербовецького, 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  генеральний директор ПАТ "ЮРІЯ" Пустовіт Віталій Миколайович.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті  «Бюлетень. Цінні папери України» № 42 (4330) від 09.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2016
(дата)