Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2015
Дата публікації 06.03.2015 17:42:56
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - Генеральний директор. Тел: 0472-71-60-61
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ» (далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 00447853) місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вербовецького, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «17» квітня 2015 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси,вулиця Вербовецького, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» квітня 2015 року з 14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «10» квітня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту. 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік. 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік. 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства. 6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) Найменування показника Період (тис.грн) 2013 рік 2014 рік Усього активів 237867 236242 Основні засоби 106192 101107 Довгострокова інвестиційна нерухомість - - Запаси 20310 17070 Сумарна дебіторська заборгованість 106911 104684 Грошові кошти та їх еквіваленти 3122 91 Нерозподілений прибуток (збиток) -29041 -36043 Власний капітал 13059 13059 Статутний капітал 453 453 Довгострокові зобов'язання 58714 40429 Поточні зобов'язання 166094 189756 Чистий прибуток (збиток) -7886 -7002 Середньорічна кількість акцій (шт.) 431492 431492 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1049 1054 Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 год. до 16:30 год. ( перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Кашко Олег Миколайович. Генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» О.М.Кашко Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 (4085) від 06.03.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2015
(дата)