Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2014
Дата публікації 06.03.2014 16:42:07
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - Генеральний директор. Тел: 0472-71-60-61
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»
(код ЄДРПОУ:00447853)
місцезнаходження якого: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «16» квітня 2014 року о 15:00 годині за адресою місця знаходження товариства в приміщенні актового залу (другий поверх будівлі мехмайстерні).
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «16» квітня 2014 року з 14:10 до 14:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «10» квітня 2014 року (на 24 годину).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Визначення порядку покриття збитків товариства.
6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної комісії.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2013 рік 2012 рік
Усього активів 237867 194140
Основні засоби 106192 80564
Довгострокова інвестиційна нерухомість - -
Запаси 20310 30941
Сумарна дебіторська заборгованість 106911 78303
Грошові кошти та їх еквіваленти 3122 1531
Нерозподілений прибуток (збиток) -29041 -29116
Власний капітал 13059 6978
Статутний капітал 453 453
Довгострокові зобов'язання 58714 11711
Поточні зобов'язання 166094 175451
Чистий прибуток (збиток) -7886 515
Середньорічна кількість акцій (шт.) 431492 431492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1049 937
Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 години до 16:30 години ( перерва з 12.30 до 13.30) за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Кашко Олег Миколайович.

Генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» О.М.Кашко
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюлетень «Цінні папери України» № 43 (3840) від 06.03.2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2014
(дата)