Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2013
Дата публікації 14.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* вулиця Вербовецького, будинок 108, місто Черкаси, 18030
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Юрія»
код ЄДРПОУ – 00447853
Місцезнаходження товариства: 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 108 , повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» квітня 2013 року о 16.00 годині за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 108 в приміщенні актового залу ( другий поверх будівлі мехмайстерні).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» квітня 2013 року з 15.10 до 15.50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «15» квітня 2013 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період
2012 рік 2011 рік
Усього активів 194140 172986
Основні засоби 80564 52888
Довгострокова інвестиційна нерухомість
Запаси 30941 73875
Сумарна дебіторська заборгованість 78403 38376
Грошові кошти та їх еквіваленти 1531 713
Нерозподілений прибуток (збиток) -29116 -29631
Власний капітал 6978 -21105
Статутний капітал 453 453
Довгострокові зобов'язання 50274 8390
Поточні зобов'язання 2649 2756
Чистий прибуток (збиток) 515 -23410
Середньорічна кількість акцій (шт.) 431492 431492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
агальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 937 720

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 години до 16:30 години ( перерва з 12.30 до 13.30) за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами , є провідний юрисконсульт ПАТ «Юрія» Хоменко Галина Олександрівна , телефон 0472 43 40 58.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Телефон для довідок : 0472 43 40 58 , 0472 43 53 45
Генеральний директор ПАТ «Юрія» О.М.Кашко
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюллетень «Цінні папери України» № 46 (3596) від 12.03.2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кашко Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2013
(дата)