Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 22.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* вулиця Вербовецького, будинок 108, місто Черкаси, 18030
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Юрія»»
місцезнаходження якого: м.Черкаси, вул. Вербовецького,108 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» квітня 2012 року о 16.00 годині за адресою місця знаходження товариства в приміщенні актового залу.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» квітня 2012 року з 15.10 до 15.50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «12» квітня 2012 року (на 24 годину).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. Визначення порядку покриття збитків товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про здійснення приватного розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.
10.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесі приватного розміщення акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2011 рік 2010 рік
Усього активів 172986 103221
Основні засоби 56914 37980
Довгострокова інвестиційна нерухомість 1765 1654
Запаси 73875 29531
Сумарна дебіторська заборгованість 39719 33385
Грошові кошти та їх еквіваленти 713 538
Нерозподілений прибуток (збиток) -29631 -6221
Власний капітал 7961 7961
Статутний капітал 453 453
Довгострокові зобов'язання 8390 12926
Поточні зобов'язання 185701 87990
Чистий прибуток (збиток) -23410 -2618
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 720 719

Для участі у зборах необхідно при собі мати документи що підтверджують право участі в загальних зборах акціонерів.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери (представники акціонерів) мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Черкаси, вул. Вербовецького,108 , відділ кадрів у робочі дні з 8:30 години до 17:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хоменко Галина Олександрівна, телефон 0472 43 40 58.
Генеральний директор ПАТ «Юрія» О.М.Кашко
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в № 48 (3348) від 15.03.2012 року «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кашко Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2012
(дата)