Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.02.2011
Дата публікації 09.03.2011 09:20:19
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, м.Черкаси, вул. Вербовецького,108
Керівник* Старікова Наталія Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Закрите акціонерне товариство «ЮРІЯ»
місцезнаходження якого: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд.108, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «14» квітня 2011 року о 16.00 годині за адресою місця знаходження товариства в приміщенні актового залу.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «14» квітня 2011 року з 15.00 до 15.45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «14» квітня 2011 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.
2. Затвердження звіту дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік та про напрямки діяльності на 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради.
5.Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Визначення порядку покриття збитку за 2010 рік.
6.Переобрання генерального директора та до обрання члена дирекції.
7. Про визначення типу товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
9. Затвердження положень товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2010 рік 2009 рік
Усього активів 103221 113342
Основні засоби 37980 43205
Довгострокові фінансові інвестиції 1654 1491
Запаси 29531 34311
Сумарна дебіторська заборгованість 33385 33386
Грошові кошти та їх еквіваленти 538 793
Нерозподілений прибуток (збиток) -6221 -3603
Власний капітал 7961 7961
Статутний капітал 453 453
Довгострокові зобов'язання 12926 21072
Поточні зобов'язання 87990 83347
Чистий прибуток (збиток) -2618 562
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 719 662
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України
Відповідно до ст 43 Закону України “Про господарські товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами,пов’язаними з порядком денним зборів за адресою:18000,м.Черкаси,вул.Вербовецького,108,відділ кадрів по п’ятницях з 15 години до 17 години.
Особою,відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хоменко Галина Олександрівна.Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
Телефон для довідок 0472 434058
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.02.2011 року № 36 (3087) «Бюлетень. Цінні папери України», № 8 (413) від 25.02.2011 року «Фондовий ринок Черкащини»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Старікова Наталія Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2011
(дата)