Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  03.03.2021 14:49:01
Дата здійснення дії: 16.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  00447853
Текст повідомлення: 

                        

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00447853

місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2021 року о 12:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів, перший поверх адмінбудівлі, кімната №1 (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись 16 квітня 2021 року з 11:30 год. до 11:50 год. за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.02.2021 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 431 492 шт., в тому числі голосуючих – 360 558 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 12 квітня 2021 року.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного.

 

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

 • Тукало Валентина Павлівна – голова лічильної комісії;
 • Чернявська Юлія Іванівна,
 • Нісаїлова Ольга Петрівна.

 

2. Друге питання проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів;

4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу наглядової ради Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік;
 2. дивіденди за 2020 рік не нараховувати;
 3. суму прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.

 

6. Шосте питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Зборами акціонерів.

 

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

 

8. Восьме питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;
 2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Генерального директора Товариства.

 

9. Дев'яте питання проекту порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості, та додатково – для значних правочинів з АТ "СБЕРБАНК"; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

 • кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш);
 • угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3 млрд. гривень та, додатково, для значних правочинів з АТ "СБЕРБАНК" у сумі , що не перевищує 600 млн. грн.;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

10. Десяте питання проекту порядку денного: Про обрання аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://00447853.smida.gou.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

 

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
 • для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2019 рік

2020 рік

Усього активів

878564

989907

Основні засоби (за залишковою вартістю)

98254

80678

Запаси

79486

163406

Сумарна дебіторська заборгованість

560161

717893

Гроші та їх еквіваленти

122998

1823

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-226847

-167275

Власний капітал

-184747

-125175

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

453

453

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

48908

53350

Поточні зобов'язання і забезпечення

1014403

1061732

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-152443

59572

Середньорічна кількість акцій (шт.)

431492

431492

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-353,29276

138,0605

        НАГЛЯДОВА РАДА