Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.09.2019 11:22:01
Дата здійснення дії: 11.09.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  00447853
Текст повідомлення: 

11.09.2019 року ПрАТ "Юрія" в особливій інформації щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів була допущена технічна помилка, зокрема в таблиці щодо укладеного правочину були вказані дані в грн., а не в тис.грн. В 11.00 помилка була виправлена і правильним вважати таку інформацію в таблиці щодо другого правочину:

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 126 634. 43 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 797 453 тис.грн.